Smart Energy Green Cities

Introduktion til Smart Energy Green Cities projektet

Ideen bag Smart Energy Green Cities projektet var at fortsætte det mangeårige arbejde, der blev gennemført i regi af firmaet Cenergia, med udvikling af CO2 neutralt byggeri og CO2 neutrale byområder på basis af en vision om at udnytte nye løsninger med bygningsindpassede solceller og kombinere dette med nye typer økonomiske ”Smart Energy” løsninger som grundvandsbaserede varmepumpeløsninger.

Smart Energy Green Cities projektet er gennemført under Energistyrelsens ”Smart Energy” pulje fra januar 2019 og til juni 2021 med European Green Cities som koordinator og med civilingeniør og partner Peder Vejsig Pedersen som projektleder og initiativtager. Partnerne i projektet har desuden været firmaerne Solarplan v. arkitekt maa. Klaus Boyer Rasmussen samt Enopsol v. direktør Stig Niemi Sørensen som deltagere. Desuden har firmaet Kuben Management v. chefkonsulent Jakob Klint medgået som underleverandør i projektet.

Som det fremgår af materialet fra projektkontrakten, har der indledningsvis været et tæt samarbejde med Køge Kommune og VEKS samt Aalborg Universitet om at arbejde med ultra lavtemperaturfjernvarme i udviklingsområdet Køge Nord.

European Green Cites (EGC) er en nonprofitorganisation, der dels fungerer som et netværk af byer, organisationer og virksomheder, der arbejder for en grøn byudvikling i et bæredygtigt Europa, og samtidig fungerer som sekretariat for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, FBBB som har et stort antal medlemmer, herunder en rækker Dansk kommuner og boligselskaber, se www.fbbb.dk, www.europeangreencities.com og www.greencities.eu.

Smart Energy Green Cities projektet knytter både an til en igangværende indsats med at realisere et ”Smart Energy” initiativ i Avedøre ved navn Green City Avedøre, samt en række andre Smart Energy initiativer. Her kan nævnes Køge Nord ved den nye station på Ringstedbanen, Vinge Nord i Frederikssund, omdannelsen af Frederiksberg Hospital grunden på Frederiksberg samt en energi forsyningsløsning til et nyt boligområde med varmepumper i Værløse.

Samtidig var det ideen at udnytte European Green Cities og FBBB til at støtte en landsdækkende kampagne for ”Smart Energy” byområder, hvor vigtige erfaringer, f.eks. med ATES teknologi (Grundvandsvarme og -køling i samspil med varmepumper) kan præsenteres og udbredes. Her skal gennemføres en dialog med byområder, byudviklingsprojekter og erhvervsområder, samtidig med at FBBBs database, www.bæredygtigebygninger.dk  skulle bringes i spil, også med fokus på at dokumentere ”performance” i praksis.

EGC havde fra Avedøre Boligforening fået i opdrag at koordinere en række udviklingsprojekter, som tilsammen skal føre til, at Avedøre og Avedøre Stationsby bliver til Avedøre Green City. Med i samarbejdet er desuden EBO Consult A/S, som er initiativtager til projektet, Avedøre Fjernvarme, der administreres af EBO Consult A/S og KAB, som er boligorganisationernes administrationsselskab.

I området skal der udvikles ”Smart Energy” løsninger, som kombineres med en forestående energirenovering af bygningerne i området. Som udgangspunkt tænkes udviklet en række eksempel projekter, som kan indgå i renoveringen af Avedøre Stationsby og siden udvikles til et større område af Avedøre: Stationsområdet, Avedørelejren med bl.a. store betonboligkarreer fra 1960’erne og 1970’erne, Filmbyen (bl.a. med Zentropa), Avedøre Landsby og Danmark største industri kvarter, der ligger klods op af Avedøre Værket.

Det var samtidig tanken at satse på et samarbejder med Kuben Management og i den forbindelse bygge videre på et tidligere udviklingsarbejde med en ”Smart Energy” løsning i Køge Nord området og i den forbindelse udnytte nogle af de samme principper, der blev arbejdet med her.

Som det fremgår af en lang række reference projekter for anvendelse af grundvandslagring til dækning af køle- og varmebehov i samspil med varmpumpedrift, så har firmaet Enopsol formået at udnytte denne såkaldte ATES teknologi (Aquifer Thermal Energy Storage) til en lang række markante anvendelser i Danmark. Her kan bl.a. nævnes til firmaer som Widex og Grundfos, til København lufthavn, til en rækkes hoteller og senest et stort anlæg til Bispebjerg Hospital i København, hvor man vil spare 75% af energiforbruget, samtidig med at der opnås en positiv brugerøkonomi og samfundsøkonomi.

Disse projekter har kun kunnet gennemføres, fordi man har kunnet dokumentere over for myndighederne, hvordan forholdene for grundvandet vil udvikle sig over tid, herunder at man søger at skabe termisk balance på årsbasis så den gennemsnitlige grundvandstemperatur fasholdes på det normale niveau. Dette betyder, at når der tilføres varme til grundvandet ved anvendelse til køleformål, primært i sommer perioden, så skal dette modsvares af en drift i vinterhalvåret, hvor der fjernes varme fra grundvandet. Dette sker typisk ved anvendelse af store varmepumpe, der køler grundvandet og herved hjælper med at dække forskellige varmebehov.

På trods af de meget fine resultater, så er denne såkaldte ”ATES” teknologi ikke særlig udbredt i Danmark,

I et samarbejde mellem European Green Cities, Kuben Management og SBi/ AAU blev der i 2018 udviklet forslag til praktisk anvendelse af ATES teknologien i et større byudviklingsområde i Køge Nord, hvor det er tanken at kombinere den med såkaldt ”Bifacial district heating and cooling”.

Hovedplan for Køge Nord, syd for København. Her er en ny jernbanestation langs motorvejen grundlaget for ny byudvikling først med kontorbyggeri og senere med boligbyggeri.

Illustration af kontorbyggeri langs motorvej og bane, som er forberedt for brug af solceller i facaderne.

(tegning: Reiulf Ramstein Arkitekter fra Norge)

Udbredelsesarbejdet i forbindelse med Smart Energy Green Cities projektet er dels sket i form af en slutrapport, som kan tilgås her, men også under “Downloads”. Og på grund af Corona tidens begrænsninger med hensyn til fysiske møder, blev det vedtaget at bruge en videofilm og Teams møder i European Green Cities regi til at formidle projektet. Videofilmen og det første Teams møde findes også under “Downloads”.

Introduktion til Smart Energy Green Cities projektet

Udvikling af Smart Energy Design for CO2 neutral byudvikling

Lokalt produceret Solenergi vil kunne indgå i den grønne omstilling